I pledge to stop smoking (to reduce tobacco miles!).